หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.ช่อแฮ   จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ ป-2552 พร จำนวน 1 คัน สำหรับงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2564
ทต.ช่อแฮ   ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ในระยะฟื้นฟูในเขตเทศบาลตำบลช่อแฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2564
อบต.เตาปูน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ย. 2564
อบต.เตาปูน   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ย. 2564
อบต.เตาปูน   จ้างโครงการก่อสร้างราวกันภัยในหมู่บ้าน บ้านเตาปูน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
อบต.ป่าสัก   ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
อบต.เหมืองหม้อ   ซื้อซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
อบต.เหมืองหม้อ   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ 27 ก.ย. 2564
ทต.วังชิ้น   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
อบต.ต้าผามอก   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พม่า ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
ทต.ช่อแฮ   จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลช่อแฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
ทต.ช่อแฮ   จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
ทต.ช่อแฮ   ซื้อนม ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
ทต.ช่อแฮ   ซื้อนม ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 มล. สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทต.ช่อแฮ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลช่อแฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
ทต.ช่อแฮ   ซื้อน้ำดื่มสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลช่อแฮ และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช่อแฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
ทต.ช่อแฮ   ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
ทต.ช่อแฮ   ซื้อหน้งสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และสำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮ ประจำเดือน ตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
ทต.ช่อแฮ   จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลช่อแฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
อบต.แม่พุง   จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อปรับปรุงเพ่ิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลาง 6 นิ้ว เจาะความลึก 100 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวีดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
ทต.แม่ลานนา   จ้างโครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร ลำเหมืองนาแพะ หมู่ที่ 14 บ้านแม่ลานพัฒนา ตำบลห้วยอ้อ กว้าง 0.60 เมตร ยาว 214 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร เทศบาลตำบลแม่ลานนา อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
อบต.น้ำชำ   จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานด้านพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 27 ก.ย. 2564
อบต.น้ำชำ   จ้างเหมาเอกชนหรือหน่วยราชการ เก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลน้ำชำ 27 ก.ย. 2564
อบต.น้ำชำ   จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นตามระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
อบต.น้ำชำ   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
อบต.แม่ยางตาล   จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น (ท๔-๐๑) แบบ มข.๒๗ สันฝายสูง ๑ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร กว้าง ๘ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
อบต.แม่ยางตาล   จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยกข้างศาลาอเนกประสงค์) หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
อบต.แม่ยางตาล   จ้างปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านทรายมูลเหนือ ตำบลแม่ยางตาล เชื่อมบ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง ตำบลแม่ยางฮ่อ รหัสสายทาง พร.ถ.๖๔-๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 388
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-643-306
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10