หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

บริการประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / แบบคำขอลงทะเบียน


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ/ แบบคำ


การรับชำระภาษีป้าย / แบบคำขอลงทะเบียน


การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


การจดทะเบียนพาณิชย์ / แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์


การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การกำจัดสิ่งปฏิบกูลและมูลฝอย


แบบคำร้องขอนำอุปโภค บริโภค


แบบคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

  (1)     2