หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/คำขวัญ
 
 
วิสัยทัศน์
 
“แหล่งวัฒนธรรมล้านนา
การศึกษาเป็นยอด ปลอดมลพิษ
พิชิตปัญหาความยากจน
ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน”
 
 
 
พันธกิจ
 
    ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
    ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
    ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ
    จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
    จัดให้มีและบำรุงรักษา ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
    อนุรักษ์ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น
    ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต
    อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
    ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
 
 
 
ยุทธศาสตร์
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย
    ยุทธศาสตร์การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
    ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกีฬา
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงงานพิธีวันสำคัญๆ ตามหลักสากล
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
 
คำขวัญ
 
บ้านกาศน่าอยู่ เคียงคู่เกษตรกรรม
งามล้ำพระธาตุสะหรี หัตถกรรมดีไม้กวาด
ตลาดสดประจำถิ่น ผ้าซิ่นเนื้อดา
ประเพณีตานสลาก หลากหลายวัฒนธรรม
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 054-643-306
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10